இந்த பிரிவினைவாதச் சொற்கள் எப்படி 5 வயது வடஇந்தியக் குழந்தை வாயிலிருந்து வருகிறது? குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் அல்லது சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பு. How did …

You are not Indian. B’caz you don’t speak Hindi